Available courses

آموزش مجازی مدیریت رفتار سازمانی

آموزش مجازی مدیریت جلسات

آموزش مجازی حل مسئله و قدرت تصمیم گیری 

آموزش مجازی اصول مدیریت و سرپرستی

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی((مدیریت موثر جلسات))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((اصول گزارش نویسی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((تیم سازی و کارتیمی))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی((اخلاق حرفه ای))

خوش آمدید.

پشتیبانی: 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت زمان))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((استاندارد ISO 10015 :2019))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((ایمنی و بهداشت در محیط کار))

خوش آمدید

پشتیبانی : 88490184

88310113 داخلی 234

آموزش مجازی تهیه و تدوین صورت های مالی

آموزش مجازی مدیریت خرید

آموزش مجازی مدیریت موثر قراردادها 

آموزش مجازی قراردادهای پیمانکاری و شرایط عمومی پیمان

آموزش مجازی دعاوی حوزه پیمانکاری

آموزش مجازی حقوق اداری

آموزش مجازی اصول و فنون مذاکره

آموزش مجازی آشنایی با تهیه و تنظیم قراردادها

فراگیران گرامی:

به دوره آموزشی ((تهیه و تدوین صورتهای مالی و یادداشت های همراه))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

88310113 داخلی 234

فراگیران گرامی

به دوره آموزشی ((مدیریت خرید و استراتژی های خرید))

خوش آمدید.

پشتیبانی : 88490184

88310113 داخلی 234

آموزش مجازی زبان بدن و ارتباطات بین فردی